Arctic Circle Movie (NR4) 
Fri.,Jan.2,2009 19:30 - 31:30